Tel: +47 79 02 33 00 | lysef@unis.no
Skilting av forskningsinstallasjonene i Adventdalen (pågående prosjekt)

 

Under finner du linker til de respektive instumentene og/eller institusjonene som drifter de ulike forskningsinstallasjonene i Adventdalen

 

UNIS CO2 LAB

Gjennom boring, vanninjeksjoner og geofysisk overvåking testes den lokale undergrunnen for sikker lagring av karbondioksid. Den dypeste brønnen er 970 m dyp. Til sammenligning er Operafjellet (over dalen) 960 m høyt.

Analyzing the local geology for safe storage of carbon dioxide - through drilling, water injection tests and geophysical monitoring. The deepest well is 970 m deep. For comparison: Operafjellet (across the valley) is 960 m high.

Værstasjon / Weather station

Måler temperatur, fuktighet, trykk og vind ved 2 og 10 meters høyde, samt stråling fra jorden og solen. Driftes av Universitetssenteret på Svalbard.

Measures temperature, humidity, pressure and wind at 2 and 10 meters elevation. It also measures solar- and terrestrial radiation. Operated by the University Centre in Svalbard.

Instrumentene i kassen midt i antennefeltet måler dempingen av radiobølger i øvre atmosfære under solutbrudd og nordlys. Antennesystemet med 64 dipoler kan styres til målinger i ulike retninger.

The instruments in the container in the middle of the antenna measure the attenuation of radio waves in the upper atmosphere during solar flares and auroras. The antenna system with 64 dipoles can take measurements in various directions.

Adventdalen Field Station (UiT)

Ulike atmosfæriske parametere, som temperatur og horisontal vind, fra bakkenivå og opp til 100 km høyde fastsettes via en rekke ulike instrument. Observasjonene av jordens atmosfære bidrar til studier av klimaendringer og komplementerer annen forskning på Svalbard og globalt.

Various atmospheric parameters, such as temperature and horizontal wind, from the surface and upwards to 100 km elevation are determined by a variety of instruments. These atmospheric observations contribute to studies of climate changes and complement other research on Svalbard and globally. 

AAB-station

Feltstasjonen for Norges Arktiske Universitet (UiT) ble overtatt fra UNESCO-programmet ”Man and the Biosphere” (MAB) i 1983. Formålet er å studere tilpasninger til arktiske miljøbetingelser hos Svalbards dyr og planter.

The field research station of the Arctic University of Norway (UiT) was taken over from the UNESCO program “Man and the Biosphere” (MAB) in 1983. It is used for studies of adaptions to arctic environmental conditions in the Svalbard fauna and flora.

EISCAT Scientific Association

Deler av radarstrålen som sendes ut returneres gjennom inkoherent spredning i ionosfæren (over 60 km). Av spredningen beregnes tetthet, temperatur, sammensetning og vindhastighet. EISCAT studerer interaksjon mellom sol, rom og Jorden.

Part of the radarbeam that is sent out returns through incoherent scattering in the ionosphere (above 60 km). From the scattering density, temperature, ion composition and velocity is calculated. EISCAT studies interactions between the Sun, space and the Earth.

SuperDARN

Del av et globalt radarnettverk. Måler hastigheten av partiklene i atmosfæren mellom 200 og 300 km høyde. Synsfeltet dekker en stor del av polkalotten. Partikkelbevegelsen påvirkes av vekselvirkningene mellom magnetfeltene til sola og jorden.

Part of a global radar network. Measures the velocity of particles in the atmosphere at 200 to 300 km. The field of view stretches across the polar cap. The motion of the particles is controlled by interactions between the magnetic fields of the Sun and the Earth.

Kjell Henriksen Observatory (KHO)

KHO er et av de største optiske observatorium i verden for studier av dag- og nattnordlys, samt andre fenomen i øvre atmosfære. Det inneholder instrumentering som kamera og spektrometer fra norske og internasjonale forskningsgrupper.

KHO is one of the world’s largest optical observatories for measurements of dayside and nightside aurora and other upper atmospheric phenomena. It contains instruments such as cameras and spectrometers from Norwegian and international research groups.

 

 

 

 

 
 
LYSEF | Pb. 156 | 9171 Longyearbyen, Norway | Tel: +47 79 02 33 00 - Fax: +47 79 02 33 01| Org. 985 204 454 | lysef@unis.no